Bağlarbaşı Mahallesi. Atatürk Caddesi. Sakarya Sokak No: 35/42 Maltepe / İSTANBUL

Ders Dışı Egzersiz Yönetmeliği

Ders Dışı Egzersiz Yönetmeliği

Ders Dışı Egzersiz Yönetmeliği; öğretmenlerin ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilere ders dışı saatlerde egzersiz açma şartlarını düzenleyen yönetmeliktir. Her isteyen öğretmen egzersiz açamaz. Meb ders dışı egzersiz yönetmeliği 2021-2022 esaslarına göre gerekli şartları sağlayarak egzersiz açılır. Ders dışı egzersiz planı yönetmeliği çerçevesinde öncelikle o egzersizi açmak için gerekli olan yeterliliğe sahip olunması gerekmektedir.

Ders Dışı Egzersiz Yönetmeliği Nedir?

Egzersiz yönetmeliği ile bu etkinliklerde görev alacak yönetici ve öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve milli eğitim müdürlüklerince onaylanır.

Okullarda Egzersiz açma yönetmeliği esaslarında okullarda açılacak olan toplam egzersizlerin ek derse oranı da egzersiz açılmasını etkilemektedir. Ders dışı egzersiz yönetmeliği aşağıda sunulmaktadır. Egzersiz açma yönetmeliği ilgili hükümlerine uyarak sizlerde egzersiz açabilirsiniz

Ders Dışı Egzersiz Yönetmeliği İçeriği

SAYI : B.08.0.PGM.0.23.01.03.4/413-17204 24/02/1999

KONU : Ders Dışı Eğitim Çalışmaları.

GENELGE 1999/10

İLGİ : a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine

İlişkin Esaslar.

  1. b) Millî Eğitim Bakanlığının 25/12/1998 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.03.4/3098-

158351 Sayılı Genelgesi.

16/12/1998 tarih ve 23555 sayılı resmi Gazete’de yayımlanarak 01/12/1998 tarihinde yürürlüğe giren ilgi (a) Esasların 16 ıncı maddesinde;

Ders Dışı Egzersiz Yönetmeliği. “Ders Dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda fiilen çalışma yaptıran yönetici ve öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, gündüz ücreti üzerinden haftada azami 6 saat ek ders ücreti ödenir.” Ancak bir ders yılında bu kapsamda ödenecek ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %6 sını geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak yönetici ve öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve milli eğitim müdürlüklerince onaylanır.” denilmektedir.

Bu hükümle, öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesinde ders dışında yapılacak eğitim çalışmaları; izcilik, beden eğitimi ve spor, halk oyunları, güzel sanatlar olarak belirlenmiştir. Bu etkinliklerin yürütülmesinde görev alacak yönetici ve öğretmenlerle her bir etkinliğe katılacak en az öğrenci sayısının Bakanlıkça belirlenmesi, ancak yapılacak etkinlik programının okul müdürlüğünce hazırlanması ve milli eğitim müdürlüğünce onaylanması öngörülmüştür.

Ders Dışı Egzersiz Yönetmelik Detayları

Bu çerçevede Bakanlığımızca, etkinliklerde görev alacak yönetici ve öğretmenlerde aranacak nitelikler ile her bir etkinlik için aranacak en az öğrenci sayısı, etkinlik türüne göre ilişik Esaslarla belirlenmiştir.

Bu kapsamda okul ve kurum müdürlükleri,
okullarında yürütülecek ders dışı eğitim çalışmalarının hangi tür çalışmalar olacağını ders yılı içerisinde saptayacak, bu çalışmaların yürütülmesinde esas olacak programı hazırlayacak ve millî eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra yürürlüğe koyacaklardır.

Ders dışı eğitim çalışmalarını yürüten yönetici ve öğretmenlere bu çalışmaları nedeniyle ödenecek ek ders ücreti, haftada 6 saati geçmemek üzere bir ders yılında toplam, o okulda bir ders yılında okutulacak ders saati sayısının % 6’sını geçmeyeceğinden, hazırlanacak eğitim programlarının bu sınırlılıkta olmasına dikkat edilmesi gerekecektir. Ders Dışı Egzersiz Yönetmeliği. Zira % 6’sını geçecek miktardaki ders dışı çalışmalar için ücret ödenmeyeceğinden, görev alacak yönetici ve öğretmenlerin mağduriyetlerine yol açılmamalıdır.

Okulun bir ders yılındaki toplam ders saatinin hesaplanmasında, dersler yönüyle herhangi bir sınırlandırma yapılmayacak, o okulun her sınıf ve şubede ders programına göre ders yılı içerisinde okutulması gereken tüm derslerin ders saati cinsinden miktarı dikkate alınacaktır.

Örneğin; 8 sınıflı ve her sınıfı 2 şubeden oluşan bir ilköğretim okulunda tüm derslerden her şubede haftada 30 saat ders okutulduğu varsayıldığında 32 hafta sürecek bir ders yılında o okulun 8x2x30x32-15360 saat ders okutulacaktır. Bunun % 8’i olan 1228 ders saati, ders dışında yapılacak eğitim çalışmaları için kullanabilecek ve görev alan yönetici ve öğretmenlere en fazla bu miktarda ek ders ücreti ödenebilecektir.

Bu miktar, her bir ders dışı etkinlik için ayrı ayrı değil, o okulda yapılacak toplam etkinlikler için kullanılabilecek ders saati miktarıdır. Öyleyse her bir etkinliğin ders saati cinsinden ne kadar bir süreyi kapsayacağı çalışma programlarında gösterilecektir.

Ders Dışı Egzersiz Yönetmeliği Ödemeler Bölümü

Ödemelerde, gündüz öğretimi için öngörülen ücret esas alınacaktır. Hiçbir şekilde çalışma programının uygulanmasına başlandığı tarih öncesinde ve programda gösterilen toplam çalışma saatinin üstünde ödeme yapılmayacaktır.

Diğer taraftan, ilgi (b) genelge ile ilgi (a) Esasların 16 ıncı maddesinin uygulanması bakımından Bakanlığımızca yapılması öngörülen çalışmalar sonuçlandırılıncaya kadar daha önceki mevzuat hükümleri çerçevesinde başlatılan etkinliklere devam edilmesi, ancak bu çalışmaların sonuçlanmasından sonra yeni düzenlemeye uyum sağlanması gerekeceği belirtilmiştir.

İlgi (a) Esasların yürürlüğe girdiği 01/12/1998 tarihinden 28 Şubat 1999 tarihine kadar, daha önceden okul müdürlüklerince hazırlanmış ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanmış programlara göre ders dışında yapılan sadece izcilik, beden eğitimi ve spor etkinlikleri dikkate alınacak ve bu etkinliklerde görev almış yönetici ve öğretmenlere, bu genelge eki Esaslarda belirtilen nitelik ve en az öğrenci sayısına uygunluk yönüyle herhangi bir değerlendirme yapılmadan kazanılmış durumlar korunarak hak ettikleri ek ders ücretleri ödenecektir.

Ders Dışı Egzersiz Yönetmeliği Egzersiz Onayı

Ancak, 28/02/1999 tarihinden sonra okullar itibariyle yürütülmesi gerekli etkinliklere ilişkin programlar yeniden hazırlanacak ve milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Görev alacak yönetici ve öğretmenlerde, ilişik Esaslarda her bir etkinlik için ayrı ayrı belirlenmiş nitelik aranacak, bu nitelikleri taşımayanlara görev verilmeyecektir. Ayrıca, her bir etkinlik için gerekli olan en az öğrenci sayısı bulunamayan etkinliklere ilişkin çalışmalar da sona erdirilecektir.

1998-1999 Ders yılında, her okulda söz konusu ders dışı çalışmalar nedeniyle kullanılabilecek ders saati sayısının hesabında ilgi (a) Esasların yürürlüğe girdiği 01/12/1998 tarihinden önceki süre dikkate alınacak, 1998-1999 ders yılının başladığı tarihten ilgi (a) Esasların yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan ders dışı çalışma süreleri de kullanılabilecek ders saati sayısından düşülecektir

Ders Dışı Egzersiz Yönetmeliği Kapsamında Meb Egzersiz Sertifika Programları

Meb’ de Egzersiz açabilmeniz için sertifika sahibi olmanız gerekmektedir. Ders Dışı Egzersiz Yönetmeliği. Meb’ de egzersiz açmak için gerekli sertifika programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için eğitimlerin üzerine tıklayınız

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Bize Ulaşın