Bağlarbaşı Mahallesi. Atatürk Caddesi. Sakarya Sokak No: 35/42 Maltepe / İSTANBUL

Aile Danışma Merkezi Açma Şartları

Aile Danışma Merkezi Açma Şartları

Aile danışma merkezi açmak istiyorum diyorsanız , aile danışma merkezi açma şartları nelerdir ? aile danışma merkezi açma maliyeti ne kadar tutar ? gibi  sorulara net cevap aramalı ve aile danışmanlık merkezi açmak için gerekenler bilinmelidir. Öncelikle aile danışmanlığı merkezi açma yönetmeliği esas alınarak psikolojik danışmanlık merkezi açma şartları yönetmelikleri incelenmelidir.

Aile Danışma Merkezi Açma Şartları

Danışma merkezi açma koşulları ? aile danışmanlığı merkezi nasıl açılır ?  aile danışmanlığı açma şartları ? aile danışma merkezi açmak , aile danışmanlık merkezi açmak , aile danışmanlığı merkezi açma yönetmeliği , aile danışmanlığı ofisi açmak , aile danışmanlığı bürosu nasıl açılır ? aile danışmanlığı bürosu açmak , aile danışmanlığı için gerekli şartlar ? aile danışmanlık merkezi nasıl açılır ? aile danışmanlığı nasıl açılır ? danışmanlık merkezi açma şartları , aile danışmanlığı merkezi açma şartları gibi merak edilen soruların yanıtları yazımızın ilerleyen bölümlerinde bulabilirsiniz.

Aile danışmanlığı merkezi açmak , Aile danışmanlığı ofisi açmak , aile danışmanlığı bürosu açmak için aile danışmanlığı merkezi açma yönetmeliği iyi bilinmelidir. Aile danışmanlık merkezi nasıl açılır ? Aile danışmanlık merkezi açmak için gerekenler , aile danışmanlığı açma şartları , aile danışma merkezi açma koşulları , psikolojik danışmanlık merkezi açma şartları yönetmeliklerde açıkça belirtilmiştir.

Aile danışmanlığı merkezi açmak için aile danışma merkezi açma maliyeti iyi hesaplanmalıdır. Danışmanlık merkezi açmak danışmanlık merkezi nasıl açılır, danışma merkezi açma koşulları nedir çok iyi araştırılıp, aile danışmanlığı açma şartları yerine getirilmelidir.

Aile danışma merkezi açma şartları , aile danışmanlığı merkezi nasıl açılır ? Aile danışma merkezini kimler açabilir ? Aile danışmanlığı merkezi açılırken ne tür belgeler gerekiyor ? Aile danışma merkezi açma maliyeti , Aile danışma merkezi açma şartları… İşte Aile Danışma Merkezi açmak için gerekli olan koşulların ayrıntıları…

Aile Danışmanlığı sertifikası almak için Gri Danışmanlık – üniversiteler iş birliği ile hazırlanan, üniversite onaylı Aile danışmanlığı sertifika programı hakkında bilgi edinmek isterseniz buraya tıklayarak eğitimin içeriğine bakabilirsiniz.

Aile Danışmanlığı Merkezi Açma, Devir, Nakil, Personel Değişikliği, Denetim ve İnceleme Ekibi

Aile Danışmanlığı Merkezi Açmak için Açılış Başvurusu

MADDE 5 – (1) Aile Danışmanlığı Merkezi Açmak isteyen gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri ve kendi kuruluş kanunlarında merkez açma yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmelikte istenen belgeleri iki nüsha halinde hazırlayarak yazılı olarak il müdürlüğüne başvurur.

Aile Danışmanlığı Merkezi Açmak için başvuruda istenecek belgeler

MADDE 6 – (1) Kurucu olacak gerçek kişiden, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a) Gerçek kişi için T.C. kimlik numarası beyanı, özel hukuk tüzel kişisi için vergi kimlik numarası beyanı,

b) Aile Danışmanlığı Merkezi Açmak isteyenlerin adı, adresi ve telefon numarası,

c) Merkezin bu Yönetmeliğe uygun olarak belirlenmiş amacı, merkez müdürü yerine kimin vekalet edeceği, çalışma gün ve saatleri, ilk görüşme, danışmanlık seansları, vaka tartışma toplantıları, meslek elemanlarının yararlanacağı mesleki yönlendirme çalışmaları, personelin nitelik ve görevleri ve belirtilmesi istenen diğer hususları gösteren iç hizmet yönergesi,

ç) Tüzel kişinin sermaye şirketi olması hâlinde göstereceği temsilciden, temsilcinin hissedarlar arasından olduğunu ve şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir noterden tasdikli belgenin aslı veya idarece onaylı örneği ve karar örneği,

d) Tüzel kişinin dernek veya vakıf olması hâlinde göstereceği temsilciden, dernek yönetim kurulu üyesi veya vakıf mütevelli heyeti üyesi olduğunu ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge,

e) Tüzel kişinin şirket olması hâlinde, şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret unvanı, ticaret sicil numarası, kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğunun adının beyanı (şirketin kuruluş sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ticaret sicil gazetesinin aslı veya idarece onaylı örneği) vergi kimlik numarası ile bağlı bulunduğu vergi dairesinin adının beyanı ve imza sirküleri,

f) Kamu/özel hukuk tüzel kişi temsilcisinin, açılış başvurusu yapmaya yetkili olduğuna ilişkin belge,

g) Gerçek kişi için adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.

Aile Danışmanlığı Merkezi Açmak için çalışacak merkez müdürü için aşağıdaki belgeler istenir:

Aile Danışma Merkezi Açma Şartları

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,

c) Kurucu ile merkez müdürünün aynı kişi olmaması halinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak kurucu ile merkez müdürü arasında düzenlenmiş iş sözleşmesi.

Aile Danışmanlığı Merkezi Açmak için çalıştırılacak personel için aşağıdaki belgeler istenir:

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Kurucu ile personel arasında İş Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş iş sözleşmesi,

c) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslının ibrazı üzerine il müdürlüğünce onaylanan örneği,

ç) Merkezde çalışacak aile danışmanı ve meslek elemanlarının, 14 ve 15 inci maddelerdeki nitelikleri taşıdığını gösterir belgenin aslının ibrazı üzerine il müdürlüğünce onaylanan örneği,

d) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,

e) Çalışacak kişinin yabancı uyruklu olması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan çalışma izni belgesi ile pasaport örneği.

Aile Danışmanlığı sertifikası almak için Gri Danışmanlık – üniversiteler iş birliği ile hazırlanan, üniversite onaylı Aile danışmanlığı sertifika programı hakkında bilgi edinmek isterseniz buraya tıklayarak eğitimin içeriğine bakabilirsiniz.

Aile Danışmanlığı Merkezi Açmak için hizmet vereceğiz binaya ait aşağıdaki belgeler istenir:

Aile Danışma Merkezi Açma Şartları

a) Tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği,

b) İskân raporu örneği,

c) Merkezin, bir apartman katında veya toplu konut alanlarındaki müstakil bir binada hizmete açılması halinde yönetim planında belirtilen yetkiye dayanılarak apartman veya toplu konut yöneticilerinden alınacak izin belgesi,

ç) Merkezin tüm yerleşimini ve kullanım amacını gösterir kroki,

d) Yangın güvenliği yönünden yeterli olduğuna ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,

e) Binada ve merkezde engellilerin ulaşımını kolaylaştıracak önlemlerin alındığına ilişkin kurucunun ayrıntılı yazılı beyanı,

f) Deprem güvenliği yönünden ilgili kurum veya kuruluşlardan alınacak rapor.

Kurucu ve sorumlu müdürde aranan genel şartlar

Aile danışma merkezi açma için kurucu ve müdürde aranan genel şartlar ;

MADDE 7 – (1) Kurucu olacak gerçek kişide ve merkez müdürü olacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Aile Danışmanlığı Merkezi Açma İzni

Aile danışma merkezi açma izni ;

MADDE 8 – (1) İl müdürlüğü başvuru dosyasını beş gün içinde inceler. Dosyada eksiklik veya uygunsuzluk bulunması halinde durum ilgiliye tebliğ edilir.

(2) Başvuru dosyasında eksiklik bulunmaması halinde dosya, denetim ve inceleme ekibine havale edilir. Merkez, denetim ve inceleme ekibi tarafından dosyanın havalesinden itibaren on gün içinde yerinde incelenir ve rapor düzenlenerek il müdürlüğüne teslim edilir.

(3) Yapılan inceleme sonucunda açılmasında bir sakınca bulunmayan merkeze, il müdürlüğünün teklifi valiliğin onayı ile ek-1’de yer alan açılış izin belgesi; merkez müdürü adına ek-2’de yer alan sorumlu müdürlük belgesi düzenlenir. Açılış izin belgesinin ve sorumlu müdürlük belgesinin birer örneği bilgi için Genel Müdürlüğe ve ilgili defterdarlığa gönderilir.

(4) Aile Danışmanlığı Merkezi Açmak için Merkezde yapılan incelemede eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda bunların tamamlanması veya giderilmesi konusunda düzenlenen inceleme raporu sonucu, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Eksikliğin veya uygunsuzluğun giderildiğinin başvuru sahibi tarafından, il müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesinden itibaren birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Aile Danışmanlığı Sertifikası Nereden Alınır?

Aile danışmanlığı yapabilmeniz için gerekli aile danışmanlığı eğitimi ve sertifikasını Gri Danışmanlık’tan alabilirsiniz. Türkiye’nin her yerinden katılabileceğiniz uzaktan eğitim ile yapılan, Aile danışmanlığı sertifika programı ile sizde aile danışmanı olabilirsiniz.

Yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak ve üniversite onaylı aile danışmanlığı sertifika programına katılmak.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Bize Ulaşın